Науково-дослідна робота

          

Наукова школа кафедри "Методологія та практика сучасного менеджменту" (керівник проф. Шимановська-Діанич Л.М.). За напрямом школи підготовлено 3 докторських дисертації, 31 кандидатську дисертацію, видано 20 монографій, 18 підручників, навчальних посібників з грифом МОН України, курси і опорні конспекти лекцій, навчальні комплекси дисциплін та більше 480 статей.

Основні наукові проблеми кафедри – теорія і практика управління сучасними підприємствами; управління споживчою кооперацією як соціально-економічною системою; система ринкового управління підприємствами; управління людськими ресурсами споживчої кооперації України; управління ефективністю діяльності споживчої кооперації України.

Підготовці молодих наукових кадрів кафедри сприяє відкрита з 2000 року аспірантура за спеціальністю 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами“, а з 2010 року - спеціалізована вчена рада Д 44.877.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та кандидата економічних наук. В 2007 році відкрито докторантуру за спеціальністю 08.00.04 „Економіка та управління підприємствами”.

Студентські наукові гуртки кафедри

На кафедрі менеджменту створено і функціонує професійний студентський науковий клуб “Менеджер“. Засідання клубу відбуваються один раз на місяць, під час яких проходить обговорення студентських наукових робіт за темами, що виконуються студентами в межах наукових проблем кафедри.

В 2010 році доцентом кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності Талалаєвим В.О., к.т.н. започатковано створення студентського навчального бюро інноваційних проектів, на базі використання регіональних інноваційних проектів.

Участь студентів у наукових темах кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності ПУЕТ за 2011 – 2012 н.р. 

Тематика наукових досліджень студентів:

 1. Управління формуванням конкурентоспроможності економіки України в умовах глобалізації.
 2. Управління сталим розвитком кооперації в умовах глобалізації.
 3. Теоретичні аспекти управління розвитком внутрішнього ринку України.
 4. Управління розвитком регіонів в умовах ринкової економіки.
 5. Розвиток малого підприємництва як фактор забезпечення сталого економічного зростання України.
 6. Управління фіскальними важелями впливу на економічний розвиток підприємства.
 7. Оцінка інвестиційної кредитоспроможності підприємств.
 8. Проблеми залучення інвестицій у регіон.
 9. Оцінка соціально-економічного розвитку регіонів України.
 10. Управління розвитком іпотечного кредитування в Україні та можливі шляхи їх вирішення.
 11. Проблеми та шляхи розвитку банківського сектору в Україні.
 12. Управління інвестиційними процесами в Україні як запорука стійкого економічного зростання.
 13. Управління інвестиційною привабливістю Полтавського регіону.
 14. Управління грошовими потоками підприємства.
 15. Методологія дослідження кризового стану підприємства.
 16. Антикризове управління на підприємствах України.
 17. Проблеми створення вільних економічних зон в Україні.
 18. Проблеми стратегічного управління фінансовою стійкістю на підприємствах України.
 19. Кластерна модель регіонального розвитку (на прикладі Полтавської області).
 20. Проблеми створення і функціонування кадрових агенцій та агенцій з працевлаштування на ринку праці України.
 21. Проблеми управління підготовкою наукових кадрів в Україні.
 22. Управління інвестиційною діяльністю управлінських структур місцевого (регіонального) рівня.
 23. Управління прибутком і рентабельністю підприємства в умовах ринкової економіки.
 24. Управління ліквідністю та платоспроможністю господарюючих суб’єктів.
 25. Управління формуванням і розподілом прибутку підприємства.
 26. Управління ефективністю використання основних засобів підприємства та шляхи її підвищення.
 27. Управління зовнішньоекономічною діяльністю на регіональному рівні в умовах європейської інтеграції.
 28. Визначення шляхів оптимального використання людського капіталу в діяльності підприємства, що здійснює зовнішньоекономічну діяльність.
 29. Розвиток електронного бізнесу в умовах глобалізації економіки.
 30. Управління витратами обігу в торгівлі та напрями їх оптимізації.
 31. Управління товаропостачанням та матеріальними ресурсами підприємства.
 32. Контролінг у системі управління підприємством.
 33. Місце та роль фінансово-промислових груп у міжнародному бізнесі.
 34. Управління транснаціональними корпораціями в умовах євроінтеграції економіки України.
 35. Комунікаційний процес в управлінні та ефективність управлінських рішень.

Професійні, дискусійні клуби кафедри

Професійним клубом кафедри менеджменту організацій та зовнішньоекономічної діяльності є клуб “Менеджер”, на якому з результатами науково-дослідних робіт виступають студенти спеціальностей “Менеджмент організацій” та “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”. Клуб “Менеджер” було засновано у 1995 році. Керівниками клубу є кандидат економічних наук, доцент Лугівська О.П.  та кандидат економічних наук, доцент Іванченко К.І. Щорічно напередодні “Дня менеджменту” (у грудні місяці) проводяться засідання круглого столу клубу “Менеджер” за темами: “Менеджмент на порозі ХХІ століття”, “Теорія і практика сучасного менеджменту”, “Менеджмент у системі ринкової економіки”, “Менеджмент організацій в умовах економічної перебудови”.

У 2011 році розпочав свою роботу науково-професійний студентський клуб «Альбатрос». Метою створення клубу є формування практичних професійних навичок у студентів спеціальностей та програм професійного спрямування «Менеджмент туристичного бізнесу», «Готельно-ресторанна справа», «Курортна справа», «Економіка туристичного бізнесу» з розробки туристичних маршрутів, створення сучасного туристичного продукту, проведення екскурсій та можливості залучення їх до проведення конференцій університету.
Основними напрямами діяльності СПТК «Альбатрос» є:

Туристичний клуб тісно співпрацює з Відділом туризму та курортів Полтавської облдержадміністрації; студенти активно залучаються до традиційного туристичного салону «Відпочивайте на Полтавщині».

З метою підвищення рівня своєї професійної майстерності студенти та викладачі учасники клубу закінчили курси фахівців туристичного супроводу (екскурсоводів). Методичну підтримку здійснює Інститут туризму Федерації профспілок України.

Отримавши Дозвіл на право здійснення туристичного супроводу екскурсоводом, студенти та викладачі учасники Клубу офіційно проводить екскурсії як для місцевого населення, так і для гостей Полтавщини з інших регіонів України та із-зі кордону.

Конференції, що проводяться кафедрою

Вже традиційно кафедра менеджменту Полтавського університету споживчої кооперації України проводить міжнародну науково-практичну конференцію “Методологія та практика менеджменту на порозі ХХІ століття: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти”. Так, у 2000, 2004, 2006 і 2008, 2010, 2012 роках було проведено  науково-практичні конференції за даною тематикою. У роботі цих конференцій прийняло участь більше 500 провідних вітчизняних науковців та практиків.