кафедра менеджменту

 

Склад кафедри

            

Шимановська-Діанич Людмила Михайлівна
доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри Менеджменту

Наукова проблема: Управління персоналом сучасної організації. Управління якістю освітньої діяльності.

Працює в ПУЕТ з 1994 р.

Має понад 130 наукових видань.

Науковий профіль

Scopus ID: 57217155843 

Researcher ID (Web of Science Core Collection): ABD-3687-2020

ORCID ID: 0000-0001-6499-0953 

GoogleАкадемия: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Jznnx8cAAAAJ

e-mail: ludad5846@gmail.com

Козюра Ігор Валерійович
доктор наук з державного управління, професор кафедри менеджменту

Наукова проблема: Розвиток місцевого самоврядування в умовах державно-управлінських реформ. Досліджує теоретичні та практичні аспекти муніципального менеджменту; історичний, вітчизняний та світовий досвід публічного управління; краєзнавчі дослідження.

Працює в ПУЕТ з 2012 р.

Має понад 140 наукових і навчально-методичних видань, у т.ч. навчальні посібники.

Науковий профіль

Google Академія: scholar.google.com.ua/citations?user=8Kk-oGcAAAAJ

ORCID: 0000-0003-4681-5339

Web of Science ResearcherID: publons.com/researcher/G-3390-2017

e-mail: ivko@ukr.net

Остряніна Світлана Василівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Механізм управління конкурентоспроможністю підприємств на ринку молокопродуктів. Менеджмент та маркетинг виробничих підприємств. Логістика, складська логістика.

Працює в ПУЕТ з 1994 р.

Має  65  наукових видань.

Науковий профіль

GoogleАкадемия: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=s1V1D9gAAAAJ

e-mail: ostraninasvan@gmail.com

Власенко Валентин Анатолійович
доцент кафедри менеджменту, кандидат економічних наук, доцент

Закінчив з відзнакою Полтавський університет споживчої кооперації України (нині – ПУЕТ) за спеціальністю «Менеджмент організацій» та здобув кваліфікацію магістра з менеджменту. Працює в ПУЕТ на кафедрі менеджменту з 2004 року.

У 2008 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Організаційно-економічний механізм управління розвитком підприємств та організацій споживчої кооперації України». З вересня 2010 року працює на посаді доцента кафедри менеджменту. Вчене звання доцента присвоєно у 2013 році.

Є автором і співавтором 3 науково-дослідних тем, 5 монографій, 1 навчально-методичного посібника «Менеджмент організації» з грифом Міністерства освіти і науки України. Загальний науковий доробок складає понад 140 наукових та навчально-методичних публікацій, що представлено у різних наукометричних базах (у тому числі Scopus).

Активно поєднує наукову та навчально-методичну роботу. З метою практичної апробації отриманих наукових результатів приймав участь у понад 70 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях. Результати науково-методичної роботи представлено низкою навчально-методичних посібників та дистанційних курсів у програмній оболонці Moodle.

Приділяє увагу своєму професійно-особистісному розвитку шляхом участі у міжнародних програмах підвищення кваліфікації, наукових стажувань та тренінгів, зокрема:

 • у 2019 році пройшов міжнародне стажування у формі навчання за програмою підвищення кваліфікації «Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих навчальних закладах Польщі» в університеті Collegium Civitas (м. Варшава, Польща) та отримав міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації (реєстраційний номер NR 40/2019 від 11 липня 2019 року – посилання);
 • у 2021 році пройшов міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації «Фандрейзинг та організація проєктної діяльності в закладах освіти: європейський досвід» (Польща-Україна) в Jagiellonian University in Krakow (м. Краків, Польща) та отримав міжнародний сертифікат про підвищення кваліфікації (реєстраційний номер SZFL-000938 від 17 жовтня 2021 року – посилання.

Був учасником команди проекту «Створення інноваційного хабу “EconManLab 4.0”в умовах цифровізації освітнього процесу» (2021 рік).

Є практикуючим т’ютором з питань менеджменту організацій, фінансового менеджменту та інвестування, впровадження антикризових програм розвитку бізнесу та програм управління ризиками на підприємствах.

Сфера наукових інтересів: формування Стратегії розвитку економіки України на інноваційно-інвестиційних засадах, розробка та впровадження бізнес-планів інвестиційних проектів, створення інноваційних хабів, управління підприємствами та організаціями в умовах трансформації національної економіки, особливості діяльності споживчої кооперації України, формування організаційно-економічного механізму управління розвитком підприємств як соціально-економічних систем, практичні засади фінансового та інвестиційного менеджменту, управління витратами, стратегічного управління, управління персоналом на сучасних підприємствах, управління розвитком підприємств сфери бізнесу, менеджмент організацій у ринковому середовищі, методологія наукових досліджень, розробка і прийняття управлінських рішень, управління ефективністю діяльності підприємства, антикризове управління підприємством, формування системи ризик-менеджменту на підприємстві.

Викладає дисципліни: «Фінансовий менеджмент», «Інвестиційний менеджмент», «Інноваційно-інвестиційний менеджмент», «Менеджмент персоналу в сфері бізнесу», «Управління розвитком організації та бізнесу», «Управління розвитком», «Розробка і прийняття управлінських рішень», «Управління ефективністю діяльності підприємства», «Управління ефективністю та результативністю в бізнесі», «Управління результативністю та ефективністю бізнесу», «Ризик-менеджмент і антикризове управління підприємством», «Ризик-менеджмент та управління безпекою бізнесу», «Управління витратами».

Науковий профіль

ScopusID - https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220814284

Google Академія URL - scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=POmiJ3MAAAAJ

ORCID - https://orcid.org/0000-0003-3892-9512

e-mail: valentinpuet@gmail.com

Барибіна Яніна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Проблеми розвитку та конкурентноспроможності споживчої кооперації України. Формування потенціалу торгівельних підприємств. Управління підприємствами туристичного бізнесу та готельно-ресторанного господарства.

Працює в ПУЕТ з 2005 р.

Має 29 наукових видань.

Науковий профіль

ORCID ID: 0000-0001-8139-9081

GoogleАкадемия: scholar.google.com.ua/citations?user=jOqqFwIAAAAJ

e-mail: barybinaya@ukr.net

Рибалко-Рак Леся Андріївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту Полтавського університету економіки і торгівлі з 2008 року, автор більше 100 наукових та навчально-методичних публікацій, зокрема в Молдові, Болгарії, Литві, Білорусі, Польщі.

Читає лекції та проводить практичні заняття для студентів  освітніх програм «Менеджмент і адміністрування», «Бізнес-адміністрування» ступеня магістр, зокрема з дисциплін «Публічне адміністрування», «Методологія та організація наукових досліджень», «Управління якістю»; «Кроскультурний менеджмент», «Менеджмент конфліктних ситуацій на підприємстві» – для студентів освітньої програми «Менеджмент» ступеня бакалавр.

Сферою наукових інтересів є пошук напрямів удосконалення системи і процесу управління підприємствами та організаціями за рахунок впровадження концепцій управління якістю, адміністративного менеджменту; управління розвитком закладу вищої освіти; апробація отриманих результатів – участь у більше 70 міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференціях.

Науковий профіль

Google Академія: https://scholar.google.com.ua/citations?user=qS2gvQIAAAAJ

ScopusID: DOI: 10.18421/TEM91-37

ORCID: 0000-0002-2269-9209

e-mail: rybalko2004@ukr.net

Бондар-Підгурська Оксана Василівна
Доктор економічних наук, професор кафедри менеджменту, доцент.

Навчалася на денному відділенні економічного факультету Полтавського кооперативного інституту протягом 1989-1993 рр. і успішно завершила його. На кафедрі менеджменту працює з 1994 року.

Кандидатську дисертацію з питань менеджменту інноваційної діяльності машинобудівних підприємств захистила 2002 р. у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У 2019 р. захистила докторську дисертацію в спеціалізованій вченій раді Інституту економіки промисловості Національної академії наук України (м. Київ) на тему «Методологія управління інноваційними факторами сталого соціально орієнтованого розвитку економіки».

Є автором і співавтором 12 науково-дослідних тем, 17 монографій, 3 навчальних посібників із грифом МОН України («Ситуаційний менеджмент», «Інноваційний менеджмент», «Ділове адміністрування (Корпоративне управління)») та понад 200 наукових і науково-методичних публікацій, які представлено у різних науково- метричних базах даних (у тому числі Scopus та Web of Seance).

Учасник:

 • Норвежсько-українського проекту у галузі освіти та досліджень “Перепідготовка і соціальна адаптація військовослужбовців та членів їх сімей в Україні», 2016 рік (Довідка про впровадження результатів Міжнародного фонду соціальної адаптації (InternationalFoundationforSocialAdaptation) від 4.10.2016 р.);
 • проекту Модуль Жана Моне «Зовнішня політика Європейського Союзу» за фінансової підтримки Виконавчого Агентства з питань освіти, аудіовізуальних засобів і культури ЄС (Сертифікати учасника від 16.04.2020 р. та  23.04. 2021р., м. Харків);
 • проекту Erasmus+ «Академічна протидія гібридним загрозам» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP (Сертифікати учасника від 7 грудня 2020 р. та 7 грудня 2021 р., м. Київ);
 • проекту мобільності «CEASA-CENTRAL EUROPEAN ACADEMY STUDIES AND CERTIFICATIONS» 29.10.2020-2.12.2021, Католицький Університет (м. Ружомберку, Словаччина), Центральноєвропейська Академія Навчань і Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS) (м. Лодзь, Польща) (Certificate № KSE/677/2020 від 2.12.2020 р.);
 • Міжнародного проект-тренінгу з Європейських студій із циклічної та зеленої економіки в рамках проектів програми ЄС Єразмус+ Центр Європейського союзу Ж. Моне з циклічної та зеленої економіки JM ECO (620627-EWPP-1-2020-1 UA-EPPJMO-CoE) та Жан Моне Підтримки Асоціацій EUfor UA (611278-ЕРР-1-2019-1-UQ-EPPJMO-SUPPA). (Сертифікат учасника № JM0652021 від 10 червня 2021 р., м. Київ);
 • проєкту Create Creative Entrepreneurs програми British Council Creative Spark: Higher Education Enterprise Programme від British Council. Сертифікат учасника № NGO IN-CSPBC-TTC CCELS-30-11-22-029, 1.11.2022 року-17.11.2022 року;
 • освітнього онлайн-проекту «Business Podcasts 2022» від компанії «Епіцентр К» з 25.10.2022 р. по 24.11.2022 р.. Сертифікат учасника від Керівника Департаменту навчання та розвитку персоналу “ЕПІЦЕНТР К 24.11.2022 року;
 • проекту Erasmus+ Project «Academic Response to Hybrid Threats» WARN 610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP в рамках тематики «Management and administration responses to hybrid threats» (Сертифікат учасника від 22 листопада 2022 року, м Київ);
 • проєкту з розвитку співпраці бізнесу та освіти UNI BSZ BRIDGE, присвячений розвитку soft skills 21.11.2022 року-22.11.2022 року (Сертифікат учасника № 353 від 22.11.2022 року).
 • Освітньої програми “European union studies – Domestic Affairs : Accession negotiations” («Дослідження Європейського Союзу – внутрішні справи: переговори про вступ») 21 листопада – 30 листопада 2022 року в Латвійському університету (Сертифікат учасника № 62-2022 від 1 грудня 2022 року, м. Рига, Латвія);
 • проєкту Модулю Жана Моне «Стратегії зеленого кампусу: досвід ЄС для українських університетів» (Jean Monnet Module 101085427 GCAM — ERASMUS-JMO-2022-HEI-TCH-RSCH) (Сертифікат учасника від 08.06.2023 року).

Практикуючий т’ютор із питань управління, ініціації та пропаганди нововведень, гнучкого інноваційного мислення, адаптаційної мобільності, стійкості соціальних і економічних систем.

Основні напрями наукового пізнання: інноваційний менеджмент, ділове адміністрування (корпоративне управління), ситуаційний менеджмент, менеджмент іноземного інвестування, управління конкурентоспроможністю підприємств, менеджмент підприємств малого та середнього бізнесу, інноваційні фактори сталого соціально орієнтованого розвитку економіки.

Науковий профіль

Scopus Author ID: 56447096600

Web of Science Researcher ID:  X-7587-2018

ORCID ID: 0000-0001-7792-4023

Google Академия: scholar.google.com.ua/citations?user=N7OtZuMAAAAJ

e-mail: bondarpodgurskaa@gmail.com

Гусаковська Тетяна Олександрівна
кандидат економічних наук, доцент.

Сфера наукових досліджень: методологія дослідження розвитку національної економіки, управління організаціями в умовах постіндустріальної економіки, управління інтелектуальним капіталом організації, проблеми комерціалізації об`єктів інтелектуальної власності

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць

Викладає дисципліни: “Основи менеджменту”, “Менеджмент”, “Менеджмент організацій”, “Введення в професійну діяльність та історія менеджменту”, “Стратегічні комунікації в менеджменті”, “Теорія організації”, “Управління інтелектуальною власністю”, “Тренінг: Створи свій стартап та управляй ним”

Науковий профіль

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=GfryDb0AAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-9094-3613

Web of Science  ResearcherID: https://publons.com/researcher/1805443/tetiana-husakovska/

ScopusID: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217156315

e-mail: tatgus@ukr.net

Чайка Інна Петрівна 
Кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблематика: ефективність функціонування підприємства, маркетинг підприємства сфери послуг.

Працює в ПУЕТ з 2001 року.

Має понад 60 наукових та навчально-методичних видань.

Науковий профіль

Google Академія: scholar.google.com.ua/citations?user=4Atie-EAAAAJ

ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8489-3015

e-mail: nchajca@ukr.net

Лозова Оксана Василівна
кандидат економічних наук, доцент

Наукова проблема: Соціально-економічний розвиток, національна економіка, інтелектуальний потенціал, комунікації, операційний менеджмент, державне управління.

Працює в ПУЕТ з 2006 р.

Має 55 наукових видань.

Викладає дисципліни: «Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент. Управління персоналом)», «Державне та регіональне управління», «антикризове управління в сфері туризму», «Комунікативний менеджмент в готельно-ресторанному бізнесі», «Операційний менеджмент».

Науковий профіль

Scopus ID: https://clck.ru/USUTT

GoogleАкадемия: scholar.google.com.ua/citations?user=YikVQ3IAAAAJ

e-mail: oksana_lozova@ukr.net

Філіна Світлана Володимирівна
к.е.н., доцент, доцент кафедри менеджменту.

У 2008 р. закінчила Полтавський університет споживчої кооперації України» за спеціальністю  «Менеджмент / «Менеджмент організацій»  з присвоєнням кваліфікації  магістра з менеджменту організацій. У 2016 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Процесний менеджмент торговельних підприємств споживчої кооперації України»/

У 2019 році пройшла стажування Вищій суспільно-економічній школі м. Пшеворск, Республіка Польща «Modern pedagogical methods in EU education market», по закінченню якого отримала міжнародний сертифікат (сертифікат: № IFC-WSSG/WK/257-2019). У 2020 році присвоєно вчене звання доцента.

Сферу наукових інтерересів становлять процесний менеджмент торговельних підприємств. Науковий  доробок Філіної С. В. складає понад 50 наукових праць, з яких монографії, наукові статті та стаття Scopus.

Викладає дисципліни: «Міжнародний менеджмент», «Управління бізнесом», «Проектний менеджмент», «Управління бізнес-процесами», «Управління проектною діяльністю», «Контролінг у менеджменті», «Командоутворення  та командний менеджмент»

e-mail: filinasv19@gmail.com

Науковий профіль

GoogleАкадемия: scholar.google.com.ua/citations?user=zXh_SncAAAAJ

e-mail: filinasv19@gmail.com

Тягунова Злата Олександрівна 
кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри менеджменту

Сфера наукових досліджень: управління змінами, цифрова трансформація бізнесу, HR менеджмент, навчання та розвиток персоналу, управління ефективністю.

Автор більше 30 наукових та навчально-методичних публікацій.

Науковий профіль

ORCID:  0000-0002-4508-5453

Google Академія: https://scholar.google.com/citations?user=TZSOxooAAAAJ&hl=uk

e-mail: baffy.sxema@gmail.com

Кужель Наталія Леонідівна 
старший викладач

працює на кафедрі з 2005 р.

Має понад 30 наукових і навчально-методичних видань

Сфера наукових досліджень: Оцінювання інвестиційного клімату в Україні. Менеджмент. Комунікації.

Науковий профіль

ORCID:  https://orcid.org/my-orcid

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U6YwaZQAAAAJ

e-mail: natochka5555@ukr.net

Білінська Олена Петрівна
старший викладач кафедри менеджменту

Наукова проблема: Формування системи оцінки персоналу підприємств, професійний розвиток персоналу, менеджмент персоналу в туристичному бізнесі

Працює в ПУЕТ з 2007 р. 

Має понад 40 наукових праць

Викладає дисципліни: “Менеджмент”, “Івент менеджмент”, “Мотиваційний менеджмент”, “Операційний та виробничий менеджмент”, “Управління персоналом”

Науковий профіль

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=HPB0_JkAAAAJ

ORCID: 0000-0002-4769-4586

e-mail: peretlena@gmail.com

Єжелий Юрій Олексійович
старший лаборант

Сфера наукових інтересів:
Соціально-психологічні аспекти менеджменту персоналу.

e-mail: jezhelyj@gmail.com